ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2560

 

                                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-------------------------

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

  1. โครงการดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔ ปากคูกว้าง ๑.๖๐ เมตร ก้นคูกว้าง

๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ระยะทางดาดคอนกรีตยาว ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว) ราคากลาง        ๑๗๙,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๑0๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐)

  1. โครงการดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองส่งน้ำต่อจากคลองหนองเกตุ หมู่ที่ ๒ ปากคู

กว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ระยะทางดาดคอนกรีตยาว ๑๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวรและ        ป้ายชั่วคราว) ราคากลาง ๒๑๗,๓๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

(เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐)

ผู้ที่จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างงานที่สอบ

ราคาจ้างนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    หรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ....๕๐%...... ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ

                   ๖. ผู้เสนอราคาที่จะเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                   ๗. ผู้เสนอราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ    ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   ๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง  มีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท คู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (เฉพาะสัญญามีมูลค่า ๒ ล้านบาทขึ้นไป ๑ มกราคม  ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็น ๕ แสนบาทขึ้นไป)  กำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา     ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จะถือว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ปึกเตียนมิได้

                   ๙. กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  ๒๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่     ๓๑      .       เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันที่  ๒๖   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ทำการรับซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๑   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป             ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี                 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการ

๑.  โครงการดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔ ราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท

๒.  โครงการดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองส่งน้ำต่อจากคลองหนองเกตุ หมู่ที่ ๒

     ราคาชุดละ  ๔๐๐.- บาท

ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน   ระหว่างวันที่  ๒๐   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่        . ๓๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๕๙-๑๒๓๒                            (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www. puktien.go.th

                    ประกาศ ณ วันที่   ๑๙   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                              (ลงชื่อ)              ธิดารัตน์   บุญเปี่ยม

                (นางธิดารัตน์  บุญเปี่ยม)

               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2560

 

                                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-------------------------

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้านนาครั่ง หมู่ที่ ๓ ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร

(ภายใน) ยาว ๕๑๘ เมตร ปรับปรุงผิวจราจร ๑๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว) ราคากลาง ๘๖๙,๑๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย-บาทถ้วน)  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐)

  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้านหนองทราย หมู่ที่ ๑ ลงคลองดี ๙

ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร (ภายใน) ยาว ๓๔๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว) ราคากลาง ๓๘๓,๑๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐)

ผู้ที่จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างงานที่สอบ

ราคาจ้างนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    หรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ....๕๐%...... ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ

                   ๖. ผู้เสนอราคาที่จะเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                   ๗. ผู้เสนอราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ    ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                  ๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง  มีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท คู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (เฉพาะสัญญามีมูลค่า ๒ ล้านบาทขึ้นไป ๑ มกราคม  ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็น ๕ แสนบาทขึ้นไป)  กำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา     ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จะถือว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ปึกเตียนมิได้

                   ๙. กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  ๒๐   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   ถึงวันที่    ๓๑    .      เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันที่ ๒๖   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ทำการรับซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๑   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป                  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี                     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการ

๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้านนาครั่ง หมู่ที่ ๓ ราคาชุดละ ๑,๔๐๐.- บาท

๒.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้านหนองทราย หมู่ที่ ๑ ลงคลองดี ๙

     ราคาชุดละ  ๖๐๐.- บาท

ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน   ระหว่างวันที่  ๒๐   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่        .  ๓๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๕๙-๑๒๓๒                            (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www. puktien.go.th     

 

                   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                        (ลงชื่อ)          นางธิดารัตน์  บุญเปี่ยม 

                                            (นางธิดารัตน์  บุญเปี่ยม)

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองส่งน้ำต่อจากคลองหนองเกตุ หมู่ที่ ๒

ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

ปรกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔

ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้านนาครั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลปึกเตียน

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ปึกเตียน
 

 

ติดต่อชำระภาษี

โทร.064-7842697

Line ID: puktien
คุณพอใจ อบต.ปึกเตียน ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้237
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้641
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4588
mod_vvisit_counterเดือนนี้12841
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18722
mod_vvisit_counterทั้งหมด186599

We have: 22 guests online
ไอพีคุณ: 44.201.72.250
วันนี้: ก.ย. 25, 2023

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3566

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล